Teks Latin Surat Al Israa’ – الإسراء

Tulisan atau Teks Latin Surat Al Israa’.
Surat yang ke-17 di dalam Al Qur’an dan terdiri dari 111 ayat.
Baca juga surat Al Israa’ teks Arab, terjemah bahasa Indonesia dan terjemah bahasa Inggris.Al Israa’ – الإسراء1. subhaana alladzii asraa bi’abdihi laylan mina almasjidi alharaami ilaa almasjidi al-aqshaa alladzii baaraknaa hawlahu linuriyahu min aayaatinaa innahu huwa alssamii’u albashiiru


2. wa-aataynaa muusaa alkitaaba waja’alnaahu hudan libanii israa-iila allaa tattakhidzuu min duunii wakiilaan


3. dzurriyyata man hamalnaa ma’a nuuhin innahu kaana ‘abdan syakuuraan


4. waqadhaynaa ilaa banii israa-iila fii alkitaabi latufsidunna fii al-ardhi marratayni walata’lunna ‘uluwwan kabiiraan


5. fa-idzaa jaa-a wa’du uulaahumaa ba’atsnaa ‘alaykum ‘ibaadan lanaa ulii ba/sin syadiidin fajaasuu khilaala alddiyaari wakaana wa’dan maf’uulaan


6. tsumma radadnaa lakumu alkarrata ‘alayhim wa-amdadnaakum bi-amwaalin wabaniina waja’alnaakum aktsara nafiiraan


7. in ahsantum ahsantum li-anfusikum wa-in asa/tum falahaa fa-idzaa jaa-a wa’du al-aakhirati liyasuu-uu wujuuhakum waliyadkhuluu almasjida kamaa dakhaluuhu awwala marratin waliyutabbiruu maa ‘alaw tatbiiraan


8. ‘asaa rabbukum an yarhamakum wa-in ‘udtum ‘udnaa waja’alnaa jahannama lilkaafiriina hashiiraan


9. inna haadzaa alqur-aana yahdii lillatii hiya aqwamu wayubasysyiru almu/miniina alladziina ya’maluuna alshshaalihaati anna lahum ajran kabiiraan


10. wa-anna alladziina laa yu/minuuna bial-aakhirati a’tadnaa lahum ‘adzaaban aliimaan


11. wayad’u al-insaanu bialsysyarri du’aa-ahu bialkhayri wakaana al-insaanu ‘ajuulaan


12. waja’alnaa allayla waalnnahaara aayatayni famahawnaa aayata allayli waja’alnaa aayata alnnahaari mubshiratan litabtaghuu fadhlan min rabbikum walita’lamuu ‘adada alssiniina waalhisaaba wakulla syay-in fashshalnaahu tafshiilaan


13. wakulla insaanin alzamnaahu thaa-irahu fii ‘unuqihi wanukhriju lahu yawma alqiyaamati kitaaban yalqaahu mansyuuraan


14. iqra/ kitaabaka kafaa binafsika alyawma ‘alayka hasiibaan


15. mani ihtadaa fa-innamaa yahtadii linafsihi waman dhalla fa-innamaa yadhillu ‘alayhaa walaa taziru waaziratun wizra ukhraa wamaa kunnaa mu’adzdzibiina hattaa nab’atsa rasuulaan


16. mani ihtadaa fa-innamaa yahtadii linafsihi waman dhalla fa-innamaa yadhillu ‘alayhaa walaa taziru waaziratun wizra ukhraa wamaa kunnaa mu’adzdzibiina hattaa nab’atsa rasuulaan


17. wakam ahlaknaa mina alquruuni min ba’di nuuhin wakafaa birabbika bidzunuubi ‘ibaadihi khabiiran bashiiraan


18. man kaana yuriidu al’aajilata ‘ajjalnaa lahu fiihaa maa nasyaau liman nuriidu tsumma ja’alnaa lahu jahannama yashlaahaa madzmuuman madhuuraan


19. waman araada al-aakhirata wasa’aa lahaa sa’yahaa wahuwa mu/minun faulaa-ika kaana sa’yuhum masykuuraan


20. kullan numiddu haaulaa-i wahaaulaa-i min ‘athaa-i rabbika wamaa kaana ‘athaau rabbika mahtsuuraan


21. unzhur kayfa fadhdhalnaa ba’dhahum ‘alaa ba’dhin walal-aakhiratu akbaru darajaatin wa-akbaru tafdhiilaan


22. laa taj’al ma’a allaahi ilaahan aakhara fataq’uda madzmuuman makhdzuulaan


23. waqadaa rabbuka allaa ta’buduu illaa iyyaahu wabialwaalidayni ihsaanan immaa yablughanna ‘indaka alkibara ahaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawlan kariimaan


24. waikhfidh lahumaa janaaha aldzdzulli mina alrrahmati waqul rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanii shaghiiraan


25. rabbukum a’lamu bimaa fii nufuusikum in takuunuu shaalihiina fa-innahu kaana lil-awwaabiina ghafuuraan


26. waaati dzaa alqurbaa haqqahu waalmiskiina waibna alssabiili walaa tubadzdzir tabdziiraan


27. inna almubadzdziriina kaanuu ikhwaana alsysyayaathiini wakaana alsysyaythaanu lirabbihi kafuuraan


28. wa-immaa tu’ridhanna ‘anhumu ibtighaa-a rahmatin min rabbika tarjuuhaa faqul lahum qawlan maysuuraan


29. walaa taj’al yadaka maghluulatan ilaa ‘unuqika walaa tabsuthhaa kulla albasthi fataq’uda maluuman mahsuuraan


30. inna rabbaka yabsuthu alrrizqa liman yasyaau wayaqdiru innahu kaana bi’ibaadihi khabiiran bashiiraan


31. walaa taqtuluu awlaadakum khasyyata imlaaqin nahnu narzuquhum wa-iyyaakum inna qatlahum kaana khith-an kabiiraan


32. walaa taqrabuu alzzinaa innahu kaana faahisyatan wasaa-a sabiilaan


33. walaa taqtuluu alnnafsa allatii harrama allaahu illaa bialhaqqi waman qutila mazhluuman faqad ja’alnaa liwaliyyihi sulthaanan falaa yusrif fii alqatli innahu kaana manshuuraan


34. walaa taqrabuu maala alyatiimi illaa biallatii hiya ahsanu hattaa yablugha asyuddahu wa-awfuu bial’ahdi inna al’ahda kaana mas-uulaan


35. wa-awfuu alkayla idzaa kiltum wazinuu bialqisthaasi almustaqiimi dzaalika khayrun wa-ahsanu ta/wiilaan


36. walaa taqfu maa laysa laka bihi ‘ilmun inna alssam’a waalbashara waalfu-aada kullu ulaa-ika kaana ‘anhu mas-uulaan


37. walaa tamsyi fii al-ardhi marahan innaka lan takhriqa al-ardha walan tablugha aljibaala thuulaan


38. kullu dzaalika kaana sayyi-uhu ‘inda rabbika makruuhaan


39. dzaalika mimmaa awhaa ilaika rabbuka mina alhikmati. walaa taj’al ma’a Allaahi ilaahan aakhara fatulqaa fii jahannama maluuman madhuraa


40. afa-ashfaakum rabbukum bialbaniina waittakhadza mina almalaa-ikati inaatsan innakum lataquuluuna qawlan ‘azhiimaan


41. walaqad sharrafnaa fii haadzaa alqur-aani liyadzdzakkaruu wamaa yaziiduhum illaa nufuuraan


42. walaqad sharrafnaa fii haadzaa alqur-aani liyadzdzakkaruu wamaa yaziiduhum illaa nufuuraan


43. qul law kaana ma’ahu aalihatun kamaa yaquuluuna idzan laibtaghaw ilaa dzii al’arsyi sabiilaan


44. subhaanahu wata’aalaa ‘ammaa yaquuluuna ‘uluwwan kabiiraan


45. wa-idzaa qara’ta alqur-aana ja’alnaa baynaka wabayna alladziina laa yu’minuuna bial-aakhirati hijaaban mastuuraan


46. wa-idzaa qara/ta alqur-aana ja’alnaa baynaka wabayna alladziina laa yu/minuuna bial-aakhirati hijaaban mastuuraan


47. nahnu a’lamu bimaa yastami’uuna bihi idz yastami’uuna ilayka wa-idz hum najwaa idz yaquulu alzhzhaalimuuna in tattabi’uuna illaa rajulan mashuuraan


48. unzhur kayfa dharabuu laka al-amtsaala fadhalluu falaa yastathii’uuna sabiilaan


49. waqaaluu a-idzaa kunnaa ‘izhaaman warufaatan a-innaa lamab’uutsuuna khalqan jadiidaan


50. qul kuunuu hijaaratan aw hadiidaan


51. aw khalqan mimmaa yakburu fii shuduurikum fasayaquuluuna man yu’iidunaa quli alladzii fatharakum awwala marratin fasayunghidhuuna ilayka ruuusahum wayaquuluuna mataa huwa qul ‘asaa an yakuuna qariibaan


52. yawma yad’uukum fatastajiibuuna bihamdihi watazhunnuuna in labitstum illaa qaliilaan


53. waqul li’ibaadii yaquuluu allatii hiya ahsanu inna alsysyaythaana yanzaghu baynahum inna alsysyaythaana kaana lil-insaani ‘aduwwan mubiinaan


54. rabbukum a’lamu bikum in yasya/ yarhamkum aw in yasya/ yu’adzdzibkum wamaa arsalnaaka ‘alayhim wakiilaan


55. warabbuka a’lamu biman fii alssamaawaati waal-ardhi walaqad fadhdhalnaa ba’dha alnnabiyyiina ‘alaa ba’dhin waaataynaa daawuuda zabuuraan


56. quli ud’u alladziina za’amtum min duunihi falaa yamlikuuna kasyfa aldhdhurri ‘ankum walaa tahwiilaan


57. ulaa-ika alladziina yad’uuna yabtaghuuna ilaa rabbihimu alwasiilata ayyuhum aqrabu wayarjuuna rahmatahu wayakhaafuuna ‘adzaabahu inna ‘adzaaba rabbika kaana mahtsuuraan


58. wa-in min qaryatin illaa nahnu muhlikuuhaa qabla yawmi alqiyaamati aw mu’adzdzibuuhaa ‘adzaaban syadiidan kaana dzaalika fii alkitaabi masthuuraan


59. wamaa mana’anaa an nursila bial-aayaati illaa an kadzdzaba bihaa al-awwaluuna waaataynaa tsamuuda alnnaaqata mubshiratan fazhalamuu bihaa wamaa nursilu bial-aayaati illaa takhwiifaan


60. wa-idz qulnaa laka inna rabbaka ahatha bialnnaasi wamaa ja’alnaa alrru/yaa allatii araynaaka illaa fitnatan lilnnaasi waalsysyajarata almal’uunata fii alqur-aani wanukhawwifuhum famaa yaziiduhum illaa thughyaanan kabiiraan


61. wa-idz qulnaa lilmalaa-ikati usjuduu li-aadama fasajaduu illaa ibliisa qaala a-asjudu liman khalaqta thiinaan


62. qaala ara-aytaka haadzaa alladzii karramta ‘alayya la-in akhkhartani ilaa yawmi alqiyaamati la-ahtanikanna dzurriyyatahu illaa qaliilaan


63. qaala idzhab faman tabi’aka minhum fa-inna jahannama jazaaukum jazaa-an mawfuuraan


64. waistafziz mani istatha’ta minhum bishawtika wa-ajlib ‘alayhim bikhaylika warajlika wasyaarik-hum fii al-amwaali waal-awlaadi wa’idhum wamaa ya’iduhumu alsysyaythaanu illaa ghuruuraan


65. inna ‘ibaadii laysa laka ‘alayhim sulthaanun wakafaa birabbika wakiilaan


66. rabbukumu alladzii yuzjii lakumu alfulka fii albahri litabtaghuu min fadhlihi innahu kaana bikum rahiimaan


67. wa-idzaa massakumu aldhdhurru fii albahri dhalla man tad’uuna illaa iyyaahu falammaa najjaakum ilaa albarri a’radhtum wakaana al-insaanu kafuuraan


68. afa-amintum an yakhsifa bikum jaaniba albarri aw yursila ‘alaykum hasiban tsumma laa tajiduu lakum wakiilaan


69. am amintum an yu’iidakum fiihi taaratan ukhraa fayursila ‘alaykum qaasifan mina alrriihi fayughriqakum bimaa kafartum tsumma laa tajiduu lakum ‘alaynaa bihi tabii’aan


70. walaqad karramnaa banii aadama wahamalnaahum fii albarri waalbahri warazaqnaahum mina alththhayyibaati wafadhdhalnaahum ‘alaa katsiirin mimman khalaqnaa tafdhiilaan


71. yawma nad’uu kulla unaasin bi-imaamihim faman uutiya kitaabahu biyamiinihi faulaa-ika yaqrauuna kitaabahum walaa yuzhlamuuna fatiilaan


72. waman kaana fii haadzihi a’maa fahuwa fii al-aakhirati a’maa wa-adhallu sabiilaan


73. wa-in kaaduu layaftinuunaka ‘ani alladzii awhaynaa ilayka litaftariya ‘alaynaa ghayrahu wa-idzan laittakhadzuuka khaliilaan


74. walawlaa an tsabbatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim syay-an qaliilaan


75. idzan la-adzaqnaaka dhi’fa alhayaati wadhi’fa almamaati tsumma laa tajidu laka ‘alaynaa nashiiraan


76. wa-in kaaduu layastafizzuunaka mina al-ardhi liyukhrijuuka minhaa wa-idzan laa yalbatsuuna khilaafaka illaa qaliilaan


77. sunnata man qad arsalnaa qablaka min rusulinaa walaa tajidu lisunnatinaa tahwiilaan


78. aqimi alshshalaata liduluuki alsysyamsi ilaa ghasaqi allayli waqur-aana alfajri inna qur-aana alfajri kaana masyhuudaan


79. wamina allayli fatahajjad bihi naafilatan laka ‘asaa an yab’atsaka rabbuka maqaaman mahmuudaan


80. waqul rabbi adkhilnii mudkhala shidqin wa-akhrijnii mukhraja shidqin waij’al lii min ladunka sulthaanan nashiiraan


81. waqul jaa-a alhaqqu wazahaqa albaathilu inna albaathila kaana zahuuqan


82. wanunazzilu mina alqur-aani maa huwa syifaaun warahmatun lilmu/miniina walaa yaziidu alzhzhaalimiina illaa khasaaraan


83. wa-idzaa an’amnaa ‘alaa al-insaani a’radha wanaaa bijaanibihi wa-idzaa massahu alsysyarru kaana yauusaan


84. qul kullun ya’malu ‘alaa syaakilatihi farabbukum a’lamu biman huwa ahdaa sabiilaan


85. wayas-aluunaka ‘ani alrruuhi quli alrruuhu min amri rabbii wamaa uutiitum mina al’ilmi illaa qaliilaan


86. wala-in syi/naa lanadzhabanna bialladzii awhaynaa ilayka tsumma laa tajidu laka bihi ‘alaynaa wakiilaan


87. illaa rahmatan min rabbika inna fadhlahu kaana ‘alayka kabiiraan


88. qul la-ini ijtama’ati al-insu waaljinnu ‘alaa an ya/tuu bimitsli haadzaa alqur-aani laa ya/tuuna bimitslihi walaw kaana ba’dhuhum liba’dhin zhahiiraan


89. walaqad sharrafnaa lilnnaasi fii haadzaa alqur-aani min kulli matsalin fa-abaa aktsaru alnnaasi illaa kufuuraan


90. waqaaluu lan nu/mina laka hattaa tafjura lanaa mina al-ardhi yanbuu’aan


91. aw takuuna laka jannatun min nakhiilin wa’inabin fatufajjira al-anhaara khilaalahaa tafjiiraan


92. aw tusqitha alssamaa-a kamaa za’amta ‘alaynaa kisafan aw ta/tiya biallaahi waalmalaa-ikati qabiilaan


93. aw yakuuna laka baytun min zukhrufin aw tarqaa fii alssamaa-i walan nu/mina liruqiyyika hattaa tunazzila ‘alaynaa kitaaban naqrauhu qul subhaana rabbii hal kuntu illaa basyaran rasuulaan


94. wamaa mana’a alnnaasa an yu/minuu idz jaa-ahumu alhudaa illaa an qaaluu aba’atsa allaahu basyaran rasuulaan


95. qul law kaana fii al-ardhi malaa-ikatun yamsyuuna muthma-inniina lanazzalnaa ‘alayhim mina alssamaa-i malakan rasuulaan


96. qul kafaa biallaahi syahiidan baynii wabaynakum innahu kaana bi’ibaadihi khabiiran bashiiraan


97. waman yahdi allaahu fahuwa almuhtadi waman yudhlil falan tajida lahum awliyaa-a min duunihi wanahsyuruhum yawma alqiyaamati ‘alaa wujuuhihim ‘umyan wabukman washumman ma/waahum jahannamu kullamaa khabat zidnaahum sa’iiraan


98. dzaalika jazaauhum bi-annahum kafaruu bi-aayaatinaa waqaaluu a-idzaa kunnaa ‘izhaaman warufaatan a-innaa lamab’uutsuuna khalqan jadiidaan


99. awa lam yaraw anna allaaha alladzii khalaqa alssamaawaati waal-ardha qaadirun ‘alaa an yakhluqa mitslahum waja’ala lahum ajalan laa rayba fiihi fa-abaa alzhzhaalimuuna illaa kufuuraan


100. qul law antum tamlikuuna khazaa-ina rahmati rabbii idzan la-amsaktum khasyyata al-infaaqi wakaana al-insaanu qatuuraan


101. walaqad aataynaa muusaa tis’a aayaatin bayyinaatin fais-al banii israa-iila idz jaa-ahum faqaala lahu fir’awnu innii la-azhunnuka yaa muusaa mashuuraan


102. qaala laqad ‘alimta maa anzala haaulaa-i illaa rabbu alssamaawaati waal-ardhi bashaa-ira wa-innii la-azhunnuka yaa fir’awnu matsbuuraan


103. fa-araada an yastafizzahum mina al-ardhi fa-aghraqnaahu waman ma’ahu jamii’aan


104. waqulnaa min ba’dihi libanii israa-iila uskunuu al-ardha fa-idzaa jaa-a wa’du al-aakhirati ji/naa bikum lafiifaan


105. wabialhaqqi anzalnaahu wabialhaqqi nazala wamaa arsalnaaka illaa mubasysyiran wanadziiraan


106. waqur-aanan faraqnaahu litaqra-ahu ‘alaa alnnaasi ‘alaa muktsin wanazzalnaahu tanziilaan


107. qul aaminuu bihi aw laa tu/minuu inna alladziina uutuu al’ilma min qablihi idzaa yutlaa ‘alayhim yakhirruuna lil-adzqaani sujjadaan


108. wayaquuluuna subhaana rabbinaa in kaana wa’du rabbinaa lamaf’uulaan


109. wayakhirruuna lil-adzqaani yabkuuna wayaziiduhum khusyuu’aan


110. quli ud’uu allaaha awi ud’uu alrrahmaana ayyan maa tad’uu falahu al-asmaau alhusnaa walaa tajhar bishalaatika walaa tukhaafit bihaa waibtaghi bayna dzaalika sabiilaan


111. waquli alhamdu lillaahi alladzii lam yattakhidz waladan walam yakun lahu syariikun fii almulki walam yakun lahu waliyyun mina aldzdzulli wakabbirhu takbiiraanTinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.