Teks Latin Surat Al Mu’minun – المؤمنون

Tulisan atau Teks Latin Surat Al Mu’minun.
Surat yang ke-23 di dalam Al Qur’an dan terdiri dari 118 ayat.
Baca juga surat Al Mu’minun teks Arab, terjemah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.Al Mu’minun – المؤمنون1. qad aflaha almu/minuuna


2. alladziina hum fii shalaatihim khaasyi’uuna


3. waalladziina hum ‘ani allaghwi mu’ridhuuna


4. waalladziina hum lilzzakaati faa’iluuna


5. waalladziina hum lifuruujihim haafizhuuna


6. illaa ‘alaa azwaajihim aw maa malakat aymaanuhum fa-innahum ghayru maluumiina


7. famani ibtaghaa waraa-a dzaalika faulaa-ika humu al’aaduuna


8. waalladziina hum li-amaanaatihim wa’ahdihim raa’uuna


9. waalladziina hum ‘alaa shalawaatihim yuhaafizhuuna


10. ulaa-ika humu alwaaritsuuna


11. alladziina yaritsuuna alfirdawsa hum fiihaa khaaliduuna


12. walaqad khalaqnaa al-insaana min sulaalatin min thiinin


13. tsumma ja’alnaahu nuthfatan fii qaraarin makiinin


14. tsumma khalaqnaa alnnuthfata ‘alaqatan fakhalaqnaa al’alaqata mudhghatan fakhalaqnaa almudhghata ‘izhaaman fakasawnaa al’izhaama lahman tsumma ansya/naahu khalqan aakhara fatabaaraka allaahu ahsanu alkhaaliqiina


15. tsumma innakum ba’da dzaalika lamayyituuna


16. tsumma innakum yawma alqiyaamati tub’atsuuna


17. walaqad khalaqnaa fawqakum sab’a tharaa-iqa wamaa kunnaa ‘ani alkhalqi ghaafiliina


18. wa-anzalnaa mina alssamaa-i maa-an biqadarin fa-askannaahu fii al-ardhi wa-innaa ‘alaa dzahaabin bihi laqaadiruuna


19. fa-ansya/naa lakum bihi jannaatin min nakhiilin wa-a’naabin lakum fiihaa fawaakihu katsiiratun waminhaa ta/kuluuna


20. wasyajaratan takhruju min thuuri saynaa-a tanbutu bialdduhni washibghin lilaakiliina


21. wa-inna lakum fii al-an’aami la’ibratan nusqiikum mimmaa fii buthuunihaa walakum fiihaa manaafi’u katsiiratun waminhaa ta/kuluuna


22. wa’alayhaa wa’alaa alfulki tuhmaluuna


23. walaqad arsalnaa nuuhan ilaa qawmihi faqaala yaa qawmi u’buduu allaaha maa lakum min ilaahin ghayruhu afalaa tattaquuna


24. faqaala almalau alladziina kafaruu min qawmihi maa haadzaa illaa basyarun mitslukum yuriidu an yatafadhdhala ‘alaykum walaw syaa-a allaahu la-anzala malaa-ikatan maa sami’naa bihaadzaa fii aabaa-inaa al-awwaliina


25. in huwa illaa rajulun bihi jinnatun fatarabbashuu bihi hattaa hiinin


26. qaala rabbi unshurnii bimaa kadzdzabuuni


27. fa-awhaynaa ilayhi ani ishna’i alfulka bi-a’yuninaa wawahyinaa fa-idzaa jaa-a amrunaa wafaara alttannuuru fausluk fiihaa min kullin zawjayni itsnayni wa-ahlaka illaa man sabaqa ‘alayhi alqawlu minhum walaa tukhaathibnii fii alladziina zhalamuu innahum mughraquuna


28. fa-idzaa istawayta anta waman ma’aka ‘alaa alfulki faquli alhamdu lillaahi alladzii najjaanaa mina alqawmi alzhzhaalimiina


29. waqul rabbi anzilnii munzalan mubaarakan wa-anta khayru almunziliina


30. inna fii dzaalika laaayaatin wa-in kunnaa lamubtaliina


31. tsumma ansya/naa min ba’dihim qarnan aakhariina


32. fa-arsalnaa fiihim rasuulan minhum ani u’buduu allaaha maa lakum min ilaahin ghayruhu afalaa tattaquuna


33. waqaala almalau min qawmihi alladziina kafaruu wakadzdzabuu biliqaa-i al-aakhirati wa-atrafnaahum fii alhayaati alddunyaa maa haadzaa illaa basyarun mitslukum ya/kulu mimmaa ta/kuluuna minhu wayasyrabu mimmaa tasyrabuuna


34. wala-in atha’tum basyaran mitslakum innakum idzan lakhaasiruuna


35. aya’idukum annakum idzaa mittum wakuntum turaaban wa’izhaaman annakum mukhrajuuna


36. hayhaata hayhaata limaa tuu’aduuna


37. in hiya illaa hayaatunaa alddunyaa namuutu wanahyaa wamaa nahnu bimab’uutsiina


38. in huwa illaa rajulun iftaraa ‘alaa allaahi kadziban wamaa nahnu lahu bimu/miniina


39. qaala rabbi unshurnii bimaa kadzdzabuuni


40. qaala ‘ammaa qaliilin layushbihunna naadimiina


41. fa-akhadzat-humu alshshayhatu bialhaqqi faja’alnaahum ghutsaa-an fabu’dan lilqawmi alzhzhaalimiina


42. tsumma ansya/naa min ba’dihim quruunan aakhariina


43. maa tasbiqu min ummatin ajalahaa wamaa yasta/khiruuna


44. tsumma arsalnaa rusulanaa tatraa kulla maa jaa-a ummatan rasuuluhaa kadzdzabuuhu fa-atba’naa ba’dhahum ba’dhan waja’alnaahum ahaadiitsa fabu’dan liqawmin laa yu/minuuna


45. tsumma arsalnaa muusaa wa-akhaahu haaruuna bi-aayaatinaa wasulthaanin mubiinin


46. ilaa fir’awna wamala-ihi faistakbaruu wakaanuu qawman ‘aaliina


47. faqaaluu anu/minu libasyarayni mitslinaa waqawmuhumaa lanaa ‘aabiduuna


48. fakadzdzabuuhumaa fakaanuu mina almuhlakiina


49. walaqad aataynaa muusaa alkitaaba la’allahum yahtaduuna


50. waja’alnaa ibna maryama waummahu aayatan waaawaynaahumaa ilaa rabwatin dzaati qaraarin wama’iinin


51. yaa ayyuhaa alrrusulu kuluu mina alththhayyibaati wai’maluu shaalihan innii bimaa ta’maluuna ‘aliimun


52. wa-inna haadzihi ummatukum ummatan waahidatan wa-anaa rabbukum faittaquuni


53. fataqaththha’uu amrahum baynahum zuburan kullu hizbin bimaa ladayhim farihuuna


54. fadzarhum fii ghamratihim hattaa hiinin


55. ayahsabuuna annamaa numidduhum bihi min maalin wabaniina


56. nusaari’u lahum fii alkhayraati bal laa yasy’uruuna


57. inna alladziina hum min khasyyati rabbihim musyfiquuna


58. waalladziina hum bi-aayaati rabbihim yu/minuuna


59. waalladziina hum birabbihim laa yusyrikuuna


60. waalladziina yu/tuuna maa aataw waquluubuhum wajilatun annahum ilaa rabbihim raaji’uuna


61. ulaa-ika yusaari’uuna fii alkhayraati wah


62. walaa nukallifu nafsan illaa wus’ahaa waladaynaa kitaabun yanthiqu bialhaqqi wahum laa yuzhlamuuna


63. bal quluubuhum fii ghamratin min haadzaa walahum a’maalun min duuni dzaalika hum lahaa ‘aamiluuna


64. hattaa idzaa akhadznaa mutrafiihim bial’adzaabi idzaa hum yaj-aruuna


65. laa taj-aruu alyawma innakum minnaa laa tunsharuuna


66. qad kaanat aayaatii tutlaa ‘alaykum fakuntum ‘alaa a’qaabikum tankishuuna


67. mustakbiriina bihi saamiran tahjuruuna


68. afalam yaddabbaruu alqawla am jaa-ahum maa lam ya/ti aabaa-ahumu al-awwaliina


69. am lam ya’rifuu rasuulahum fahum lahu munkiruuna


70. am yaquuluuna bihi jinnatun bal jaa-ahum bialhaqqi wa-aktsaruhum lilhaqqi kaarihuuna


71. walawi ittaba’a alhaqqu ahwaa-ahum lafasadati alssamaawaatu waal-ardhu waman fiihinna bal ataynaahum bidzikrihim fahum ‘an dzikrihim mu’ridhuuna


72. am tas-aluhum kharjan fakharaaju rabbika khayrun wahuwa khayru alrraaziqiina


73. wa-innaka latad’uuhum ilaa shiraathin mustaqiimin


74. wa-inna alladziina laa yu/minuuna bial-aakhirati ‘ani alshshiraathi lanaakibuuna


75. walaw rahimnaahum wakasyafnaa maa bihim min dhurrin lalajjuu fii thughyaanihim ya’mahuuna


76. walaqad akhadznaahum bial’adzaabi famaa istakaanuu lirabbihim wamaa yatadharra’uuna


77. hattaa idzaa fatahnaa ‘alayhim baaban dzaa ‘adzaabin syadiidin idzaa hum fiihi mublisuuna


78. wahuwa alladzii ansya-a lakumu alssam’a waal-abshaara waal-af-idata qaliilan maa tasykuruuna


79. wahuwa alladzii dzara-akum fii al-ardhi wa-ilayhi tuhsyaruuna


80. wahuwa alladzii yuhyii wayumiitu walahu ikhtilaafu allayli waalnnahaari afalaa ta’qiluuna


81. bal qaaluu mitsla maa qaala al-awwaluuna


82. qaaluu a-idzaa mitnaa wakunnaa turaaban wa’izhaaman a-innaa lamab’uutsuuna


83. laqad wu’idnaa nahnu waaabaaunaa haadzaa min qablu in haadzaa illaa asaathiiru al-awwaliina


84. qul limani al-ardhu waman fiihaa in kuntum ta’lamuuna


85. sayaquuluuna lillaahi qul afalaa tadzakkaruuna


86. qul man rabbu alssamaawaati alssab’i warabbu al’arsyi al’azhiimi


87. sayaquuluuna lillaahi qul afalaa tattaquuna


88. qul man biyadihi malakuutu kulli syay-in wahuwa yujiiru walaa yujaaru ‘alayhi in kuntum ta’lamuuna


89. sayaquuluuna lillaahi qul fa-annaa tusharuuna


90. bal ataynaahum bialhaqqi wa-innahum lakaadzibuuna


91. maa ittakhadza allaahu min waladin wamaa kaana ma’ahu min ilaahin idzan ladzahaba kullu ilaahin bimaa khalaqa wala’alaa ba’dhuhum ‘alaa ba’dhin subhaana allaahi ‘ammaa yashifuuna


92. ‘aalimi alghaybi waalsysyahaadati fata’aalaa ‘ammaa yusyrikuuna


93. qul rabbi immaa turiyannii maa yuu’aduuna


94. rabbi falaa taj’alnii fii alqawmi alzhzhaalimiina


95. wa-innaa ‘alaa an nuriyaka maa na’iduhum laqaadiruuna


96. idfa’ biallatii hiya ahsanu alssayyi-ata nahnu a’lamu bimaa yashifuuna


97. waqul rabbi a’uudzu bika min hamazaati alsysyayaathiini


98. wa-a’uudzu bika rabbi an yahduruuni


99. hattaa idzaa jaa-a ahadahumu almawtu qaala rabbi irji’uuni


100. la’allii a’malu shaalihan fiimaa taraktu kallaa innahaa kalimatun huwa qaa-iluhaa wamin waraa-ihim barzakhun ilaa yawmi yub’atsuuna


101. fa-idzaa nufikha fii alshshuuri falaa ansaaba baynahum yawma-idzin walaa yatasaa-aluuna


102. faman tsaqulat mawaaziinuhu faulaa-ika humu almuflihuuna


103. waman khaffat mawaaziinuhu faulaa-ika alladziina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduuna


104. talfahu wujuuhahumu alnnaaru wahum fiihaa kaalihuuna


105. alam takun aayaatii tutlaa ‘alaykum fakuntum bihaa tukadzdzibuuna


106. qaaluu rabbanaa ghalabat ‘alaynaa syiqwatunaa wakunnaa qawman daalliina


107. rabbanaa akhrijnaa minhaa fa-in ‘udnaa fa-innaa zhaalimuuna


108. qaala ikhsauu fiihaa walaa tukallimuuni


109. innahu kaana fariiqun min ‘ibaadii yaquuluuna rabbanaa aamannaa faighfir lanaa wairhamnaa wa-anta khayru alrraahimiina


110. faittakhadztumuuhum sikhriyyan hattaa ansawkum dzikrii wakuntum minhum tadhakuuna


111. innii jazaytuhumu alyawma bimaa shabaruu annahum humu alfaa-izuuna


112. qaala kam labitstum fii al-ardhi ‘adada siniina


113. qaaluu labitsnaa yawman aw ba’dha yawmin fais-ali al’aaddiina


114. qaala in labitstum illaa qaliilan law annakum kuntum ta’lamuuna


115. afahasibtum annamaa khalaqnaakum ‘abatsan wa-annakum ilaynaa laa turja’uuna


116. fata’aalaa allaahu almaliku alhaqqu laa ilaaha illaa huwa rabbu al’arsyi alkariimi


117. waman yad’u ma’a allaahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bihi fa-innamaa hisaabuhu ‘inda rabbihi innahu laa yuflihu alkaafiruuna


118. waqul rabbi ighfir wairham wa-anta khayru alrraahimiinaTinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.