Surah Adz Dzariyat الذاريات Terjemah Bahasa Indonesia

Terjemahan/Arti Surah Az Zariyat Dalam Bahasa Indonesia.
Surah yang ke-51 dalam Al Qur’an dan terdiri dari 60 ayat.الذاريات
Adz-Dzariyat – Angin Yang Menerbangkan


51:1 Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat.


51:2 dan awan yang mengandung hujan,


51:3 dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah.


51:4 dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan,


51:5 sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.


51:6 dan sesungguhnya (hari) pembalasan pasti terjadi.


51:7 Demi langit yang mempunyai jalan-jalan,


51:8 sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat,


51:9 dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al-Quran) orang yang dipalingkan.


51:10 Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta,


51:11 (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai,


51:12 mereka bertanya: “Bilakah hari pembalasan itu?”


51:13 (Hari pembalasan itu) ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.


51:14 (Dikatakan kepada mereka): “Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan”.


51:15 Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air,


51:16 sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.


51:17 Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam.


51:18 Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.


51:19 Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.


51:20 Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin.


51:21 dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?


51:22 Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu.


51:23 Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan.


51:24 Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan?


51:25 (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: “Salaamun”. Ibrahim menjawab: “Salaamun (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal”.


51:26 Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk.


51:27 Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: “Silahkan anda makan”.


51:28 (Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata: “Janganlah kamu takut”, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak).


51:29 Kemudian isterinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: “(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul”.


51:30 Mereka berkata: “Demikianlah Tuhanmu memfirmankan” Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.


51:31 Ibrahim bertanya: “Apakah urusanmu hai para utusan?”


51:32 Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa (kaum Luth),


51:33 agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah,


51:34 yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas”.


51:35 Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Luth itu.


51:36 Dan Kami tidak mendapati negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang yang berserah diri.


51:37 Dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.


51:38 Dan juga pada Musa (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah) ketika Kami mengutusnya kepada Fir’aun dengan membawa mukjizat yang nyata.


51:39 Maka dia (Fir’aun) berpaling (dari iman) bersama tentaranya dan berkata: “Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila”.


51:40 Maka Kami siksa dia dan tentaranya lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.


51:41 Dan juga pada (kisah) Aad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan,


51:42 angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.


51:43 Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka: “Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu”.


51:44 Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir dan mereka melihatnya.


51:45 Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan,


51:46 dan (Kami membinasakan) kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.


51:47 Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa


51:48 Dan bumi itu Kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami).


51:49 Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.


51:50 Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.


51:51 Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain disamping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.


51:52 Demikianlah tidak seorang rasulpun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan: “Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila”.


51:53 Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.


51:54 Maka berpalinglah kamu dari mereka dan kamu sekali-kali tidak tercela.


51:55 Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.


51:56 Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.


51:57 Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan.


51:58 Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.


51:59 Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian (siksa) seperti bahagian teman mereka (dahulu); maka janganlah mereka meminta kepada-Ku untuk menyegerakannya.


51:60 Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.Updated: 13/08/2022 — 8:14 pm

1 Comment

Add a Comment
  1. Adz-Dzariyat – Angin Yang Menerbagnkan

    Salah pengetikan : …..menerbangkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.