Teks Latin Surat Al Ahzab – الأحزاب

Tulisan atau Teks Latin Surat Al Ahzab.
Surat yang ke-33 di dalam Al Qur’an dan terdiri dari 73 ayat.
Baca juga surat Al Ahzab teks Arab, terjemah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.Al Ahzab – الأحزاب1. yaa ayyuhaa alnnabiyyu ittaqi allaaha walaa tuthi’i alkaafiriina waalmunaafiqiina inna allaaha kaana ‘aliiman hakiimaan


2. waittabi’ maa yuuhaa ilayka min rabbika inna allaaha kaana bimaa ta’maluuna khabiiraan


3. watawakkal ‘alaa allaahi wakafaa biallaahi wakiilaan


4. maa ja’ala allaahu lirajulin min qalbayni fii jawfihi wamaa ja’ala azwaajakumu allaa-ii tuzhaahiruuna minhunna ummahaatikum wamaa ja’ala ad’iyaa-akum abnaa-akum dzaalikum qawlukum bi-afwaahikum waallaahu yaquulu alhaqqa wahuwa yahdii alssabiila


5. ud’uuhum li-aabaa-ihim huwa aqsathu ‘inda allaahi fa-in lam ta’lamuu aabaa-ahum fa-ikhwaanukum fii alddiini wamawaaliikum walaysa ‘alaykum junaahun fiimaa akhtha/tum bihi walaakin maa ta’ammadat quluubukum wakaana allaahu ghafuuran rahiimaan


6. alnnabiyyu awlaa bialmu/miniina min anfusihim wa-azwaajuhu ummahaatuhum wauluu al-arhaami ba’dhuhum awlaa biba’dhin fii kitaabi allaahi mina almu/miniina waalmuhaajiriina illaa an taf’aluu ilaa awliyaa-ikum ma’ruufan kaana dzaalika fii alkitaabi masthuuraan


7. wa-idz akhadznaa mina alnnabiyyiina miitsaaqahum waminka wamin nuuhin wa-ibraahiima wamuusaa wa’iisaa ibni maryama wa-akhadznaa minhum miitsaaqan ghaliizhaan


8. liyas-ala alshshaadiqiina ‘an shidqihim wa-a’adda lilkaafiriina ‘adzaaban aliimaan


9. yaa ayyuhaa alladziina aamanuu udzkuruu ni’mata allaahi ‘alaykum idz jaa-atkum junuudun fa-arsalnaa ‘alayhim riihan wajunuudan lam tarawhaa wakaana allaahu bimaa ta’maluuna bashiiraan


10. idz jaauukum min fawqikum wamin asfala minkum wa-idz zaaghati al-abshaaru wabalaghati alquluubu alhanaajira watazhunnuuna biallaahi alzhzhunuunaa


11. hunaalika ibtuliya almu-minuuna wazulziluu zilzaalan syadiidaan


12. wa-idz yaquulu almunaafiquuna waalladziina fii quluubihim maradhun maa wa’adanaa allaahu warasuuluhu illaa ghuruuraan


13. wa-idz qaalat thaa-ifatun minhum yaa ahla yatsriba laa muqaama lakum fairji’uu wayasta/dzinu fariiqun minhumu alnnabiyya yaquuluuna inna buyuutanaa ‘awratun wamaa hiya bi’awratin in yuriiduuna illaa firaaraan


14. walaw dukhilat ‘alayhim min aqthaarihaa tsumma su-iluu alfitnata laaatawhaa wamaa talabbatsuu bihaa illaa yasiiraan


15. walaqad kaanuu ‘aahaduu allaaha min qablu laa yuwalluuna al-adbaara wakaana ‘ahdu allaahi mas-uulaan


16. qul lan yanfa’akumu alfiraaru in farartum mina almawti awi alqatli wa-idzan laa tumatta’uuna illaa qaliilaan


17. qul man dzaa alladzii ya’shimukum mina allaahi in araada bikum suu-an aw araada bikum rahmatan walaa yajiduuna lahum min duuni allaahi waliyyan walaa nashiiraan


18. qad ya’lamu allaahu almu’awwiqiina minkum waalqaa-iliina li-ikhwaanihim halumma ilaynaa walaa ya/tuuna alba/sa illaa qaliilaan


19. asyihhatan ‘alaykum fa-idzaa jaa-a alkhawfu ra-aytahum yanzhuruuna ilayka taduuru a’yunuhum kaalladzii yughsyaa ‘alayhi mina almawti fa-idzaa dzahaba alkhawfu salaquukum bi-alsinatin hidaadin asyihhatan ‘alaa alkhayri ulaa-ika lam yu/minuu fa-ahbatha allaahu a’maalahum wakaana dzaalika ‘alaa allaahi yasiiraan


20. yahsabuuna al-ahzaaba lam yadzhabuu wa-in ya/ti al-ahzaabu yawadduu law annahum baaduuna fii al-a’raabi yas-aluuna ‘an anbaa-ikum walaw kaanuu fiikum maa qaataluu illaa qaliilaan


21. laqad kaana lakum fii rasuuli allaahi uswatun hasanatun liman kaana yarjuu allaaha waalyawma al-aakhira wadzakara allaaha katsiiraan


22. walammaa raaa almu/minuuna al-ahzaaba qaaluu haadzaa maa wa’adanaa allaahu warasuuluhu washadaqa allaahu warasuuluhu wamaa zaadahum illaa iimaanan watasliimaan


23. mina almu/miniina rijaalun shadaquu maa ‘aahaduu allaaha ‘alayhi faminhum man qadaa nahbahu waminhum man yantazhiru wamaa baddaluu tabdiilaan


24. liyajziya allaahu alshshaadiqiina bishidqihim wayu’adzdziba almunaafiqiina in syaa-a aw yatuuba ‘alayhim inna allaaha kaana ghafuuran rahiimaan


25. waradda allaahu alladziina kafaruu bighayzhihim lam yanaaluu khayran wakafaa allaahu almu/miniina alqitaala wakaana allaahu qawiyyan ‘aziizaan


26. wa-anzala alladziina zhaaharuuhum min ahli alkitaabi min shayaasiihim waqadzafa fii quluubihimu alrru’ba fariiqan taqtuluuna wata/siruuna fariiqaan


27. wa-awratsakum ardhahum wadiyaarahum wa-amwaalahum wa-ardhan lam tathauuhaa wakaana allaahu ‘alaa kulli syay-in qadiiraan


28. yaa ayyuhaa alnnabiyyu qul li-azwaajika in kuntunna turidna alhayaata alddunyaa waziinatahaa fata’aalayna umatti’kunna wausarrihkunna saraahan jamiilaan


29. wa-in kuntunna turidna allaaha warasuulahu waalddaara al-aakhirata fa-inna allaaha a’adda lilmuhsinaati minkunna ajran ‘azhiimaan


30. yaa nisaa-a alnnabiyyi man ya/ti minkunna bifaahisyatin mubayyinatin yudaa’af lahaa al’adzaabu dhi’fayni wakaana dzaalika ‘alaa allaahi yasiiraan


31. waman yaqnut minkunna lillaahi warasuulihi wata’mal shaalihan nu/tihaa ajrahaa marratayni wa-a’tadnaa lahaa rizqan kariimaan


32. yaa nisaa-a alnnabiyyi lastunna ka-ahadin mina alnnisaa-i ini ittaqaytunna falaa takhdha’na bialqawli fayathma’a alladzii fii qalbihi maradhun waqulna qawlan ma’ruufaan


33. waqarna fii buyuutikunna walaa tabarrajna tabarruja aljaahiliyyati al-uulaa wa-aqimna alshshalaata waaatiina alzzakaata wa-athi’na allaaha warasuulahu innamaa yuriidu allaahu liyudzhiba ‘ankumu alrrijsa ahla albayti wayuthahhirakum tathhiiraan


34. waudzkurna maa yutlaa fii buyuutikunna min aayaati allaahi waalhikmati inna allaaha kaana lathiifan khabiiraan


35. inna almuslimiina waalmuslimaati waalmu/miniina waalmu/minaati waalqaanitiina waalqaanitaati waalshshaadiqiina waalshshaadiqaati waalshshaabiriina waalshshaabiraati waalkhaasyi’iina waalkhaasyi’aati waalmutashaddiqiina waalmutashaddiqaati waalshshaa-imiina waalshshaa-imaati waalhaafizhiina furuujahum waalhaafizhaati waaldzdzaakiriina allaaha katsiiran waaldzdzaakiraati a’adda allaahu lahum maghfiratan wa-ajran ‘azhiimaan


36. wamaa kaana limu/minin walaa mu/minatin idzaa qadaa allaahu warasuuluhu amran an yakuuna lahumu alkhiyaratu min amrihim waman ya’shi allaaha warasuulahu faqad dhalla dhalaalan mubiinaan


37. wa-idz taquulu lilladzii an’ama allaahu ‘alayhi wa-an’amta ‘alayhi amsik ‘alayka zawjaka waittaqi allaaha watukhfii fii nafsika maa allaahu mubdiihi watakhsyaa alnnaasa waallaahu ahaqqu an takhsyaahu falammaa qadaa zaydun minhaa watharan zawwajnaakahaa likay laa yakuuna ‘alaa almu/miniina harajun fii azwaaji ad’iyaa-ihim idzaa qadhaw minhunna watharan wakaana amru allaahi maf’uulaan


38. maa kaana ‘alaa alnnabiyyi min harajin fiimaa faradha allaahu lahu sunnata allaahi fii alladziina khalaw min qablu wakaana amru allaahi qadaran maqduuraan


39. alladziina yuballighuuna risaalaati allaahi wayakhsyawnahu walaa yakhsyawna ahadan illaa allaaha wakafaa biallaahi hasiibaan


40. maa kaana muhammadun abaa ahadin min rijaalikum walaakin rasuula allaahi wakhaatama alnnabiyyiina wakaana allaahu bikulli syay-in ‘aliimaan


41. yaa ayyuhaa alladziina aamanuu udzkuruu allaaha dzikran katsiiraan


42. wasabbihuuhu bukratan wa-ashiilaan


43. huwa alladzii yushallii ‘alaykum wamalaa-ikatuhu liyukhrijakum mina alzhzhulumaati ilaa alnnuuri wakaana bialmu/miniina rahiimaan


44. tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salaamun wa-a’adda lahum ajran kariimaan


45. yaa ayyuhaa alnnabiyyu innaa arsalnaaka syaahidan wamubasysyiran wanadziiraan


46. wadaa’iyan ilaa allaahi bi-idznihi wasiraajan muniiraan


47. wabasysyiri almu/miniina bi-anna lahum mina allaahi fadhlan kabiiraan


48. walaa tuthi’i alkaafiriina waalmunaafiqiina wada’ adzaahum watawakkal ‘alaa allaahi wakafaa biallaahi wakiilaan


49. yaa ayyuhaa alladziina aamanuu idzaa nakahtumu almu/minaati tsumma thallaqtumuuhunna min qabli an tamassuuhunna famaa lakum ‘alayhinna min ‘iddatin ta’tadduunahaa famatti’uuhunna wasarrihuuhunna saraahan jamiilaan


50. yaa ayyuhaa alnnabiyyu innaa ahlalnaa laka azwaajaka allaatii aatayta ujuurahunna wamaa malakat yamiinuka mimmaa afaa-a allaahu ‘alayka wabanaati ‘ammika wabanaati ‘ammaatika wabanaati khaalika wabanaati khaalaatika allaatii haajarna ma’aka waimra-atan mu/minatan in wahabat nafsahaa lilnnabiyyi in araada alnnabiyyu an yastankihahaa khaalishatan laka min duuni almu/miniina qad ‘alimnaa maa faradhnaa ‘alayhim fii azwaajihim wamaa malakat aymaanuhum likaylaa yakuuna ‘alayka harajun wakaana allaahu ghafuuran rahiimaan


51. turjii man tasyaau minhunna watu/wii ilayka man tasyaau wamani ibtaghayta mimman ‘azalta falaa junaaha ‘alayka dzaalika adnaa an taqarra a’yunuhunna walaa yahzanna wayardhayna bimaa aataytahunna kulluhunna waallaahu ya’lamu maa fii quluubikum wakaana allaahu ‘aliiman haliimaan


52. turjii man tasyaau minhunna watu/wii ilayka man tasyaau wamani ibtaghayta mimman ‘azalta falaa junaaha ‘alayka dzaalika adnaa an taqarra a’yunuhunna walaa yahzanna wayardhayna bimaa aataytahunna kulluhunna waallaahu ya’lamu maa fii quluubikum wakaana allaahu ‘aliiman haliimaan


53. yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta alnnabiyyi illaa an yu/dzana lakum ilaa tha’aamin ghayra naatsiriina inaahu walaakin idzaa du’iitum faudkhuluu fa-idzaa tha’imtum faintasyiruu walaa musta/nisiina lihadiitsin inna dzaalikum kaana yu/dzii alnnabiyya fayastahyii minkum waallaahu laa yastahyii mina alhaqqi wa-idzaa sa-altumuuhunna mataa’an fais-aluuhunna min waraa-i hijaabin dzaalikum athharu liquluubikum waquluubihinna wamaa kaana lakum an tu/dzuu rasuula allaahi walaa an tankihuu azwaajahu min ba’dihi abadan inna dzaalikum kaana ‘inda allaahi ‘azhiimaan


54. in tubduu syay-an aw tukhfuuhu fa-inna allaaha kaana bikulli syay-in ‘aliimaan


55. laa junaaha ‘alayhinna fii aabaa-ihinna walaa abnaa-ihinna walaa ikhwaanihinna walaa abnaa-i ikhwaanihinna walaa abnaa-i akhawaatihinna walaa nisaa-ihinna walaa maa malakat aymaanuhunna waittaqiina allaaha inna allaaha kaana ‘alaa kulli syay-in syahiidaan


56. inna allaaha wamalaa-ikatahu yushalluuna ‘alaa alnnabiyyi yaa ayyuhaa alladziina aamanuu shalluu ‘alayhi wasallimuu tasliimaan


57. inna alladziina yu/dzuuna allaaha warasuulahu la’anahumu allaahu fii alddunyaa waal-aakhirati wa-a’adda lahum ‘adzaaban muhiinaan


58. waalladziina yu/dzuuna almu/miniina waalmu/minaati bighayri maa iktasabuu faqadi ihtamaluu buhtaanan wa-itsman mubiinaan


59. yaa ayyuhaa alnnabiyyu qul li-azwaajika wabanaatika wanisaa-i almu/miniina yudniina ‘alayhinna min jalaabiibihinna dzaalika adnaa an yu’rafna falaa yu/dzayna wakaana allaahu ghafuuran rahiimaan


60. la-in lam yantahi almunaafiquuna waalladziina fii quluubihim maradhun waalmurjifuuna fii almadiinati lanughriyannaka bihim tsumma laa yujaawiruunaka fiihaa illaa qaliilaan


61. mal’uuniina ayna maa tsuqifuu ukhidzuu waquttiluu taqtiilaan


62. sunnata allaahi fii alladziina khalaw min qablu walan tajida lisunnati allaahi tabdiilaan


63. yas-aluka alnnaasu ‘ani alssaa’ati qul innamaa ‘ilmuhaa ‘inda allaahi wamaa yudriika la’alla alssaa’ata takuunu qariibaan


64. inna allaaha la’ana alkaafiriina wa-a’adda lahum sa’iiraan


65. khaalidiina fiihaa abadan laa yajiduuna waliyyan walaa nashiiraan


66. yawma tuqallabu wujuuhuhum fii alnnaari yaquuluuna yaa laytanaa atha’naa allaaha wa-atha’naa alrrasuulaa


67. waqaaluu rabbanaa innaa atha’naa saadatanaa wakubaraa-anaa fa-adhalluunaa alssabiilaa


68. rabbanaa aatihim dhi’fayni mina al’adzaabi wail’anhum la’nan kabiiraan


69. yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa takuunuu kaalladziina aadzaw muusaa fabarra-ahu allaahu mimmaa qaaluu wakaana ‘inda allaahi wajiihaan


70. yaa ayyuhaa alladziina aamanuu ittaquu allaaha waquuluu qawlan sadiidaan


71. yushlih lakum a’maalakum wayaghfir lakum dzunuubakum waman yuthi’i allaaha warasuulahu faqad faaza fawzan ‘azhiimaan


72. innaa ‘aradhnaa al-amaanata ‘alaa alssamaawaati waal-ardhi waaljibaali fa-abayna an yahmilnahaa wa-asyfaqna minhaa wahamalahaa al-insaanu innahu kaana zhaluuman jahuulaan


73. liyu’adzdziba allaahu almunaafiqiina waalmunaafiqaati waalmusyrikiina waalmusyrikaati wayatuuba allaahu ‘alaa almu/miniina waalmu/minaati wakaana allaahu ghafuuran rahiimaanTinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.